Етичен кодекс

 
Този Етичен кодекс регулира поведението и дейността на членовете на БАУКО – консултантски компании и индивидуални консултанти, сертифицирани като СМС. За да бъде считана една компания за консултантска компания, управленското консултиране трябва да бъде съществена част от нейния бизнес и тя трябва да бъде квалифицирана да анализира проблеми, да дава съвети и да участва в прилагането на тези съвети.
 
Членовете на БАУКО поддържат възможно най-високото ниво на професионални и етични стандарти и се обединяват около следните ценности: отлично качество на услугата, стремеж към високи постижения и непрекъснато усъвършенстване, верност към интересите на клиента, прозрачност, обективност, отговорност към обществото и околната среда, честна конкуренция и висока репутация на управленското консултиране.

Членовете на БАУКО и техните служители трябва да се съобразяват както с духа и буквата на закона, така и с духа и буквата на този Етичен кодекс, като се придържат към по-стриктната норма между Закона и този Етичен кодекс.

Всеки член на БАУКО трябва да познава този Кодекс и при защита не може да се позовава на непознаването му.
 
Ние, членовете на БАУКО, приемаме да спазваме следните изисквания: 

Професионализъм

 • Да обслужваме своите клиентите честно и компетентно.
 • Да изпълняваме задълженията си обективно, с необходимото старание и професионална грижа, в съответствие с професионалните стандарти и най-добри практики.
 • Да договаряме услуги само по въпроси, за които имаме разумно основание да очакваме, че можем да изпълним отлично, и за които притежаваме необходимата квалификация и професионален капацитет, като можем да влизаме в сдружения за придобиването на тези качества от други компетентни лица.
 • Да използваме само сътрудници и подизпълнители с доказан опит, знания и квалификация.

Почтеност

 • Да прилагаме разумно подхода за независимост и обективност в консултантския процес.
 • Да се погрижим обхватът, времевият график, цената, услугите и продуктите да бъдат ясни и по тях да е постигнато споразумение.
 • Да спазваме принципа за поверителност и конфиденциалност на поверителната информация на клиентите си, която да ползваме единствено във връзка с конкретната работа. Да не се възползваме от предимствата на поверителната информация за собствена изгода, в полза на фирмата, за която работим, или в полза на трети лица.

Конфликти на интереси

 • Да не допускаме възникване на конфликт на интереси чрез създаване на конкурентно предимство за клиент в резултат от използването на поверителна информация от друг клиент (трета страна).
 • Да не използваме сътрудници и подизпълнители, чиито служебни ангажименти биха предизвикали конфликт на интереси, при предоставянето на консултантската услугата.
 • Да уведомяваме по ясен и директен начин клиентите си за наличието на конфликти на интереси и външни влияния върху нашата обективност и да се погрижим те да бъдат идентифицирани и решени. Ако това е невъзможно, сами да предлагаме оттеглянето си, когато независимостта ни може да бъде нарушена.
 • Да уведомяваме своите работодатели, клиенти и потенциални клиенти за всички посреднически хонорари и комисионни възнаграждения, които ще получим от трети лица за препоръчани от нас продукти и услуги.

Отговорност към Клиентите

 • Да работим в интерес на клиента по законосъобразен, честен и обективен начин, като поддържаме високи нравствени стандарти, проявяваме трезва преценка и не се ангажираме с действия, които дискредитират професията.
 • На базата на приетите ставки и натрупания опит да договаряме хонорари, които са адекватни на бизнес средата, в която работим, справедливи и съизмерими с извършената работа и поетата отговорност.
 • Да спазваме правото на интелектуална собственост на клиентите и на другите консултантски фирми и да не ползваме тяхната информация и методики без разрешението им.

Отговорност към Професията, БАУКО и СМС статута

 • Да рекламираме при публични изяви статута на управленски консултант (CMC), като доказателство за най-високо качество на нашите консултантски умения и еталон за компетентност и професионализъм, и да издигаме авторитета на консултантската професия и БАУКО.
 • Да уважаваме професионалната практика на другите консултантски фирми и да не правим изказвания, които увреждат или биха могли да увредят авторитета им.
 • Да запознаваме с правилата на този Етичен кодекс служителите на фирмите ни, нашите клиенти и консултантската гилдия.