Кои сме ние?

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти. Асоциацията е създадена през октомври 1997 г. Чрез своите членове БАУКО има достъп до повече от 400 високо-квалифицирани управленски консултанти.

Мисията на БАУКО е да поддържа високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, да съдейства за развитие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при идентифициране и реализация на бизнес възможности.

Визия

Като официален представител на професионалното управленско консултиране в България, БАУКО има амбицията да бъде един от основните партньори на българския и международен бизнес, правителствените и неправителствени организации в ускореното икономическо и социално развитие и интеграция на страната и региона в рамките на Европейския съюз.

Основни приоритети

 • Обединяване на професионалните консултантски компании и индивидуалните консултанти, които допринасят за доброто име и утвърждаване на професията.
 • Поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, развитие на професионалната квалификация и компетентностите на управленските консултанти.
 • Представяне и защита на професионалните интереси на членовете на организацията.
 • Идентифициране, обмен и реализация на бизнес възможности чрез създаване на условия за взаимно опознаване и партниране между членовете на организацията.
 • Идентифициране и реализация на бизнес възможности чрез партниране с българския и международен бизнес, държавни, общински, правителствени и неправителствени организации.

Членовете на БАУКО са активни в много сектори на индустрията в следните области на консултиране:

 • Стратегии и развитие
 • Финанси и управление на риска
 • Управление на човешките ресурси и промяната
 • Управление на производството и услугите
 • Продажби и маркетинг
 • Информационни технологии

Вижте повече за всяка област тук.

Членовете на БАУКО се стремят към утвърждаване и развиване пред обществеността на статута на консултантската професия чрез създаване и поддържане на високи професионални стандарти и етични норми. Те  имат реален принос към развитието на българската икономика и европейската интеграция на страната.

БАУКО е асоциация с разписани правила за работа, функционални процедури, независими комисии, структурираност и прозрачност в работата на управителните органи. Общо 16 души са на изборни длъжности в ръководството на Асоциацията. Всеки член има възможността да участва в дискусии, насочени към професионални въпроси, както и да оказва значително влияние при определяне политиката на Асоциацията.

БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI). Като такава Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

БАУКО беше ангажирана активно в комитета CEN 381, който разработи и публикува през 2011 г. европейски стандарти в областта на управленското консултиране.