Въпроси и отговори

 

Колко време ще отнеме подготовката за сертифициране?
Това зависи от състоянието на личните Ви документи по отношение на обучението, квалификацията, продължителното професионално развитие и консултантските проекти, по които сте работили. Средно подготовката на пълното досие документи би трябвало да отнеме около 20-30 часа или една работна седмица.
Какво представлява степента CMC?
СМС отразява единен глобален стандарт, съблюдаван и признаван във всички страни – членки на ICMCI в света. От кандидатите за сертифициране се очаква да демонстрират и докажат компетентност, владеене на основните консултантски техники, познаване на бизнеса и на околната бизнес среда. Тази рамка определя компетенциите, нужни на управленския консултант. Доказателствата се представят от кандидатите на базата на техния опит, разработка на писмен казус, таблица за съответствие със стандартите и интервю. Получената квалификационна степен важи три години, след което кандидатът трябва да бъде сертифициран отново от БАУКО, като представи доказателства както за професионалната си практика, така и за непрекъснатото си професионално развитие през този период. Така се гарантира актуалността на уменията на консултанта – елемент от първостепенна важност в тази изключително динамична професия. При сертифицирането се проверяват не само уменията и знанията на консултанта, но и неговото професионално поведение, етика и независимост. Корените на етиката са в културата, а консултантските екипи може да включват членове с различни възгледи за почтеност и трудова етика. Затова всеки сертифициран консултант подписва декларация, че ще се придържа към Професионалния кодекс на поведение и Етичния кодекс на БАУКО, допълнен от ръководство по етика. Спазването на тези принципи е ключово задължение на сертифицираните консултанти.
Необходим ли е предишен опит, за да се кандидатства за СМС?
Едни от най-добрите специалисти в тази област са мъже и жени с предишен опит в мениджмънта, които са приели предизвикателство да станат консултанти и да се сблъскват непрекъснато с различни казуси, които не биха могли да възникнат само в една фирма. Част от консултантите идват от академичните среди – те също се облягат на предишния си опит в провеждането на анализи, научни разработки и развойна дейност. БАУКО изисква 3 години опит като управленски консултант, преди да се кандидатства за СМС. Това изискване отговаря на изкисванията в повечето страни – членки на ICMCI.
Какви са необходимите личностни качества?
Независимо че клиентите обсъждат с консултанта само неговите знания и опит, те винаги оценяват и личностните му характеристики. Управленското консултиране е професия на контрастите и високите очаквания. Клиентите искат консултантът да има творческо мислене, но и да бъде практичен; да вижда цялостната картина, но да не пропуска и детайлите, и т.н. Задължителни качества са находчивото мислене (всеки проблем има поне едно решение!), високата аналитична компетентност (адекватна на ситуацията реакция и разумни предложения) и уменията за работа в екип (комуникации с хора на всички нива).
Има ли специфични изисквания?
Търси се по-скоро баланс на професионалните и социални умения, а не блестящи постижения в една област. Все по-силното интернационализиране на икономиката води до нарастващо значение на мултикултурното мислене и перфектното владеене на чужди езици.
Признава ли се в чужбина степента СМС, защитена в България?
Титлата СМС означава едно и също във всички страни членки: носителят притежава знания, опит, компетентност и, по силата на Етичния кодекс, който доброволно се съгласява да спазва, професионална етика, на която клиентът може да разчита. Според клаузата за реципрочност СМС се признава във всяка от страните – членки на ICMCI, независимо къде е направена сертификацията. Ние провеждаме сертификации от 2001 г. и сме сертифицирали консултанти и от Македония, Великобритания, Португалия и Канада, които са предпочели да преминат процедурата при нас, някои защото имат интерес към кариера в България, а други по чисто финансови причини, тъй като цената у нас е ниска в сравнение с другите европейски институти.