Изисквания

Сертифициран управленски консултант (СМС) в България може да стане всеки професионален консултант по управление, който отговаря на следните условия:

1. Задължителни критерии

 • Да покрива изискванията на Рамката на компетентност
 • Да притежава
  образователна степен или професионална квалификация в конкретна функционална област на специализация, и да може да докаже поне една година опит в управленското консултиране в тази функционална област на специализация
  ИЛИ
  поне четири години професионален опит в основната функционална област на специализация;
 • Да демонстрира как функционалната експертиза е била приложена в поне един бизнес сектор и да докаже текущ професионален опит в този сектор;
 • Да притежава три години реален опит в управленското консултиране като да може да демонстрира, че през последните пет години управленското консултиране е представлявало значителна част от дейността му/й (това може да включва консултиране на клиенти или вътрешно консултиране; продажба, управление и/или подпомагане на консултантска дейност; подготовка или преподаване на управленско консултиране; писмена дейност и публикации във връзка с управленско консултиране);
 • Да бъде съдружник или служител на консултантска позиция в независима практика, или вътрешен консултант, който отговаря на изискванията на БАУКО за независимост
 • Да приема и спазва Устава и Етичния кодекс на БАУКО

2. В допълнение кандидатът трябва да изпълнява поне две от следващите три изисквания:

 • Познаване и прилагане на европейския стандарт за управленско консултиране EN 16114 и/или ISO 20700
 • Много добро владеене на поне един чужд език
 • Специализирани публикации, преподавателска дейност, доброволческа дейност по икономически проекти.