Новини

Управленското консултиране: европейските тенденции през призмата на българския пазар

На първата си среща за 2019 г. членовете на БАУКО обсъдиха тенденциите в областта на управленското консултиране и възможностите за развитие в новите условия.

Отправна точка на дискусията бе най-новото проучване на Европейската федерация на асоциациите по управленско консултиране (FEACO), а ролята на модератор бе поета от Гергана Мантаркова, председател на Управителния съвет на БАУКО и управляващ съдружник в KPMG в България.

По данни от проучването в европейските страни индивидуалните консултанти започват да се превръщат в алтернатива на големите, традиционни консултантски фирми. Клиентите често искат повече контрол върху резултата, а не предварително дефинирано решение. От друга страна, според Юлиан Узунов, СМС, в България „Голямата четворка“ и независимите консултанти имат различни клиенти: „Голямата четворка“ и сериозни международни консултантски фирми са предпочитани при големи проекти или обществени поръчки, а по-малки проекти се възлагат на независими консултанти.

В някои отношения границата между „големи“ и „малки“ вече се размива, тъй като все повече консултантите се обединяват в мрежи на проектна основа

Сериозни дискусии предизвика въпросът за измерителите за работа и съответно заплащане на консултантите. Бяха изразени мнения в двете посоки: договаряне на конкретни резултати и определяне на ставка на час. Договарянето на принципа на постигнатите резултати придобива все по-голяма популярност и започва да е предпочитаният от клиентите вариант тогава, когато естеството на работата го позволява. Според Аспарух Карастоянов, СМС, това е бъдещето: в сферата на търговията и развитието на пазара българските фирми очакват конкретен резултат. Никола Христович, СМС и управител на „Финсис“, даде аналогичен пример при европроектите, където резултатът също е много ясен: спечелен или неспечелен проект.

Същевременно клиентите стават все по-информирани и взискателни. Могат да прецизират обхвата на работа и да го декомпозират на малки части. Така възлагат само тази, която те не могат да реализират сами, и търсят висока добавена стойност.

В центъра на дискусиите бяха и новите технологии, които предоставят както възможности, така и предизвикателства. Те обуславят необходимостта от развиване на нови, дигитални умения и провокират процеси на сливания и придобивания. Чавдар Русков, СМС и управител на „Бизнес Модел Дизайн“, сподели своя опит от работа в тясно сътрудничество с ИТ компании.

Софтуерните решения водят и до повишаване на очакванията на клиентите за бързина и качество на работата. За пример на нов модел на работа Таня Бояджиева, СМС, посочи т.нар. „user stories“, използвани широко от ИТ фирмите. При този модел се определят функционалности и времеви хоризонт на осъществяване, като се прави оценка във времето, но тя не е фиксирана. Презумпцията е, че с навлизането в проекта екипът започва да работи по-бързо, съответно да реализира повече „user stories“ за по-кратко време. 

На българския пазар бяха откроени тенденции, породени от предаването на управлението на следващото поколение при фамилния бизнес, които предлагат ниша за консултантско съдействие по повод различните очаквания на създателите на фамилния бизнес и тези, които поемат управлението от тях.  

Дискусията спомогна за открояване на приоритети в работата на БАУКО. Като организация БАУКО дава възможност на консултантите в страната да се обединят и да си помагат не само при придобиването на нови умения, но и при реализирането на проекти. Асоциацията продължава да работи активно за налагане на високи професионални стандарти и развиване на управленското консултиране в България.