Станете фирмен член

Вие може да станете фирмен член на БАУКО под две форми:

 • Пълноправен фирмен член
 • Асоцииран фирмен член

За да бъдете фирмен член, трябва да сте едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по българското законодателство, и да предоставяте консултантски услуги в поне една от областите на управленско консултиране, в които БАУКО работи активно.

Искате да станете пълноправен фирмен член?

Необходимо е да:

 • Упражнявате консултантска дейност на българския пазар от поне една година
 • Представите референции и описание на предоставени услуги за управленско консултиране на най-малко трима клиенти, като една от услугите да е от последните 12 месеца
 • Разполагате с постоянно наети консултанти с опит в сферата на управленското консултиране
 • Осигурявате качество на услугата, която предоставяте, и прилагате система за обучение и професионално развитие на наетите консултанти
 • Представите препоръка от поне един пълноправен член на БАУКО
 • Ангажирате се да спазвате Устава, Етичния кодекс и Вътрешните правила на БАУКО и да приемате проверки от упълномощени нейни представители.

Следвайте процедурата за кандидатстване за пълноправен фирмен член на БАУКО.

Искате да станете асоцииран фирмен член?

Необходимо е да:

 • Представите препоръка от поне един пълноправен член на БАУКО
 • Ангажирате се да спазвате Устава, Етичния кодекс и Вътрешните правила на БАУКО и да приемате проверки от упълномощени нейни представители
 • Декларирате, че в тригодишен период от приемането Ви за асоцииран фирмен член на БАУКО ще предприемете необходимите действия за покриване критериите за членство за пълноправни членове на БАУКО, както и ще промотирате и окуражавате свои служители, които отговарят на критериите за придобиване на квалификационна степен Сертифициран управленски консултант (СМС), да кандидатстват за придобиване на СМС

Следвайте процедурата за кандидатстване за асоцииран фирмен член на БАУКО.